கட்டுமானம், கட்டிடக்கலை பற்றிய‌ பக்கம். பில்டிங் (கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்) துறையில் புதுமையான‌ தொழில்நுட்பம், வளர்ச்சி, புரட்சி பற்றிய‌ கட்டுரைகளைக்கொண்டது.